Въпроси и отговори

Всеки заинтересован да участва в конкурса може да поиска писмено разяснения във връзка с него.

Въпросите могат да бъдат задавани до 05 юли 2023 година (10 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на конкурсните проекти) на имейл адрес competition@puppetry.center

Kраен срок за конкурсни материали

NB Подаване на документи и конкурсни материали чрез сайта на конкурса

При регистрация в системата ще получите имейл с Вашия входящ номер (ID) и връзка за активиране на профила.

Когато предадете всички документи и всички конкурсни материали, ще получите потвърждение по имейл за успешното им предаване. Не можете да правите промени по предадените файлове, но ще можете да изтеглите всичко качено, за да сте спокойни и сигурни какво сте предали.

Обърнете внимание, че на първия етап (предаване на документи за участие – заявление, ЕЕДОП, пълномощно, документи за обединение) няма да получите имейл потвърждение. Системата ще Ви допусне в следващия етап (предаване на конкурсни материали), което означава, че успешно сте качили своите документи и всичко е наред.

Въпрос 1
В заданието споменавате описание до 2000 знака на английски и български език. Това ли е единственият текст, който трябва да бъде и на двата езика?
“Обяснителният текст, както и всички надписи по проектите могат да бъдат двуезични“ – това означава ли, че те трябва да бъдат двуезични, или зависи от участника в конкурса?

Всички документи за конкурса се подготвят двуезично, но можете да попълвате и описвате всичко само на английски език. Не е необходимо да прилагате българска версия, ако не владеете езика.
Обемът на описанието от 2000 знака се отнася само за един език, на който е написано.
Всеки участник избира на кой от двата езика – български или английски, или и на двата желае да подаде текстовете.

Въпрос 2
Относно подаваните материали, в Заданието е посочено, че се препоръчва всички документи да бъдат приложени на български и английски език. Бихме искали да знаем дали е възможно да подадем документите само на английски език, тъй като екипът ни не разполага с лице, което владее български език.

Конкурсните документи са двуезични, но трябва да попълните само английската част от текста. Не е необходимо да пишете нищо на български език. Българският адвокат, когото ще упълномощите с приложеното пълномощно, ще попълни и подаде документите съгласно българското законодателство. Проектите ще бъдат оценявани от международно жури, като оценяването ще се извършва на английски език.

Въпрос 3
Ще бъде ли ремонтирана съществуващата сграда? Ако да, трябва ли подаваният проект да включва предложение за това? Има ли конкретни части от съществуващата сграда, които трябва да бъдат ремонтирани?

В момента се подготвя ремонт на съществуващата сграда, но зависи от проекта, който спечели конкурса дали сградата на театъра ще бъде засегната или не. Няма изискване да давате предложения в тази насока, но конкурсният проект трябва да бъде съобразен със съществуващата сграда и да е в синхрон с нея. Заданието допуска да се направи връзка между двете сгради, но не е задължително.

Въпрос 4
Споменава се за подробен устройствен план (ПУП) за парцела. Може ли този документ да бъде предоставен?

Подробният устройствен план е административен документ, който е представен графично в заданието за проектиране и приложените схеми.

Въпрос 5
За какво ще се използва сегашният главен вход на театъра след построяването на новата сграда?

Няма да се променя сегашният вход на театъра, но всичко зависи от конкурсния проект дали има решение за общ вход или друго предложение.

Въпрос 6
“Остойностяване на конкурсния проект” – Трябва ли да включим бюджетна оценка някъде в подаденото предложение? В кой документ и колко подробна трябва да бъде тя?

Приблизителната стойност за реализация на конкурсния проект трябва да бъде посочена в Обяснителната записка.
Няма изискване за това колко подробно трябва да бъде остойностено конкурсното предложение, но трябва да бъде реално, което ще се оценява от журито.

Въпрос 7
Ако се прилага, с какъв размер трябва да бъде асансьорът, свързващ помещения B.3 и C8 (E)?

Няма изискване за размера на асансьора, но е добре да се предвиди максимално голям.

Въпрос 8
Новата входна зона (зона А) ще се използва ли като основна точка за достъп до съществуващата театрална зала?

Това не е задължително условие, зависи от конкретното проектантско решение.

Въпрос 9
Каква е максималната площ на новото подземно застрояване?

Няма ограничения, включително и на дълбочина. На приложените графики на стр. 28 и 29 от Заданието е посочена 3 /три/ метра дълбочина, но това е указателно, а не задължително условие.

Въпрос 10
Възможно ли е да се предлагат промени в съществуващата сграда (например събаряне на склада за декори)?

Не се допуска събаряне на склада за декори, но може да се предвиди конструкция над него, която не засяга съществуващата сграда.

Въпрос 11
“При определяне на прогнозните застроени площи са използвани за ориентир следните размери на сгъваема модулна система осигуряваща зрителските места” – сгъваемата система на седалките изискване ли е или седалките могат да бъдат фиксирани?

Желанието на възложителя е да няма фиксирани места и залата да може да се превръща в мултифункционална празна зала. Поради това да не се предвиждат фиксирани седалки.

Въпрос 12
Има ли налична конструктивна оценка на съществуващата сграда? Може ли съществуващата конструкция да служи като опора за елементите на разширението?

Не е допустимо да се проектира надстрояване върху съществуващата сграда, с изключение на конструкция, върху склада за декори, без да се засяга стария театър.

Въпрос 13
“B.3.Склад – Складово помещение за съхранение на декори и костюми, свързано с основната сцена. Складът трябва задължително да има обособен индивидуален външен вход към една от улиците, през който да могат да се внасят обемни декори. Това складово помещение трябва да има връзка с големия склад С8.” – Няма описан склад С8. Има се предвид Е (склад) ли?

В Заданието е допусната техническа грешка – C8 e склад Е.

Въпрос 14
Функционалната схема показва достъп от съществуващия театър до двора. Това изискване ли е или възможност? Ако е възможност, коя част от съществуващата сграда трябва да бъде свързана с двора – фоайето или залата?

Няма задължително условие за достъп от съществуващата сграда до двора. Всичко зависи от новото конкурсно решение.

Въпрос 15
Изглежда, че на фасадата на училището има прозорци, обърнати към парцела, точно срещу границата на сключено застрояване, ако се предлага такова. Какво ще се случи с тези прозорци в този случай?

Допустимо е да се затворят съществуващите прозорци на училището, тъй като са сервизни помещения и планът за застрояване го предвижда.

Въпрос 16
Опазване на дърветата – В оценката са споменати 2 състояния на дърветата (средно и добро). Означава ли това, че дървета в “добро” състояние трябва да бъдат запазени, а тези в “средно” могат да бъдат премахнати? Какво предвиждат местните наредби във връзка със запазването на съществуващите дървета, тъй като в оценката няма ясна дефиниция?

В конкурсния имот няма дървета в лошо състояние, които задължително трябва да бъдат премахнати. Местното законодателство допуска да бъдат премахнати дървета, но това трябва да бъде достатъчно мотивирано и аргументирано.

Въпрос 17
Как ще се използва съществуващата театрална зала след построяването на разширението? Ще има ли паралелни представления в двете зали? Ще има ли разлика в използването на двете зали (например съществуващата зала да се използва за представления за деца, а новата – за представления за възрастни)?

Съществуващата зала е конвенционална театрална сцена и ще бъде използвана и за напред. Ще има паралелни представления и в двете зали, но не може да се направи категорично разделение във видовете представления. В зависимост от нуждите на конкретното режисьорско решение ще се ползват едната или другата сцена.

Въпрос 18
Към момента на подаване на документите ще бъда с Ограничена проектантска правоспособност (към момента на възлагане на евентуалната обществена поръчка – също). В този случай, ако допуснем хипотезата, че бъда класирана, ще мога ли да формирам постфактум екип, който включва лице, което притежава Пълна проектантска правоспособност, но няма да е взело участие в идейната фаза на проекта, на база на който всъщност би била възложена следващата проектна фаза за изработка на Технически и Работен проект? Тогава, съответното лице следва да подпише всички документи на следващите етапи, като част от създаденото след това обединение, но на практика то няма да бъде автор на идейния проект.

Поставили сме изискване за пълна проектантска правоспособност, тъй като това е задължително условие проектантският екип, който ще спечели конкурса и на който ще бъде възложено последващото проектиране, да има техническата и правна възможност да разработи проекта в следващата фаза, а именно технически и работен проект, както и да изготвя проектна документация, да я подписва и подпечатва, внася за одобрение в компетентните институции в България, като в резултат на това се получи разрешение за строеж.
Напълно е възможно да направите екип и/или обединение след като спечелите конкурса, още повече, че към момента на възлагането на изработването на технически и работен проект ще е необходимо да имате проектанти по всички специалности. По отношение на авторството върху проекта, безспорно Вие винаги ще останете автор на идейния проект и това никой не може да отмени или оспори. Въпросът, който би могъл да се тълкува по няколко начина е какво се случва, ако  привлечете друг проектант, който ще работи с Вас по отношение на заверката на техническия и работен проект и изискването на закона да бъде подписан от проектант с пълна проектантска правоспособност. На първо място това ще бъде Ваше лично решение и никой не може да Ви наложи и определи кой да бъде този проектант. Въпросът за авторските права е много сложен. Авторските права се простират до там, докъдето има творческа дейност. Ако в следващата фаза на проектиране голямото творчество вече е направено с идейния проект, при техническия и работен проект се касае за професионализъм и спазване на законови изисквания, за да може този идеен проект да бъде реализиран. Проектантът с Пълна проектантска правоспособност по-скоро би одитирал Вашата работа, като професионалист с по-голям опит и въпреки, че вероятно ще подпише и завери проекта със своя печат, той няма да има пълните авторски права върху него. Бихме дали пример с конкурса за библиотеката на град Варна, който беше спечелен от студио от Холандия, на които се наложи да наемат български проектант с пълна проектантска правоспособност. Въпреки, че проектите бяха внесени с печат и подпис на този български проектант, авторството остава за холандските архитекти, чийто идеен проект е спечелил конкурса.

Въпрос 19
В Заданието сте поставили изискване да сме регистрирани, като архитекти в България.В Заданието сте поставили изискване да сме регистрирани, като архитекти в България. Ако никой от нашия екип не притежава тази квалификация, това означава ли, че дори и да спечелим първо място, няма да можем да получим право да проектираме технически и работен проект? В този случай, ще ни бъде ли дадена възможност да продължим процедурата, чрез привличане на местен член, след като сме спечелили първо място?

Можете да участвате, дори и да не сте регистриран архитект в България. Ако бъдете класирани на първо място и спечелите конкурса, ще имате възможност да подпишете договор и да разработите технически и работен инвестиционен проект. Има два варианта – някой от вашето студио да се регистрира в Камарата на архитектите в България, което е лесна процедура, ако сте регистриран архитект извън България. Вторият вариант е да си партнирате с архитект в България, който ще може да ви помогне да синхронизирате проекта в съответствие с българското законодателство.

Въпрос 20
На стр. 19 от Заданието е записано: „Санитарните помещения в съществуващата сграда са разположени единствено на подземното ниво на Кота – 3,11м. – 3 броя тоалетни за посетители, 3 броя служебни тоалетни и 1 баня. Такова разположение e нефункционално. Това го оценяваме, като проблем, който следва да се реши с новата сграда.”
Тъй като съществуващата сграда е извън обхвата на конкурса, следва ли тоалетните на новата сграда да обслужват и старата сграда? Съществува известно противоречие, тъй като според функционалната схема, посочена на стр. 32 от Заданието, връзката на новата със старата сграда е пожелателна, а не задължителна.

В заданието сме оставили отворен въпроса за връзката на двете сгради – съществуваща и бъдеща. Не е задължително условие да проектирате такава връзка. Всичко е въпрос на Вашето проектантско решение и няма задължителен елемент.

Въпрос 21
Площта на функционалните подзони от А1 до А7 (вход, билети, гардероб, 2 склада, тоалетни, кафе) включена ли е в площта на зона А – „Предверие”, за която е посочена площ 200 кв.м.? Допуска ли се площта от 200 кв м. да бъде увеличена?

Зона „Предверие“ включва в себе си отделните функционални подзони, които могат да бъдат в един общ обем и не е задължително да бъдат разделени на отделни помещения. Приели сме, че 200 кв. м. е достатъчно, за да побере тези функции, но това не е задължително или ограничаващо условие. Бихте могли да проектирате по-голямо или по-малко помещение, ако Вашето конкурсно предложение оправдава това и можете да проектирате сградата в зададения обем от Възложителя до 600 кв. м.

Въпрос 22
Изисква ли се зона А6 – „Кафе-бар” да може да функционира самостоятелно като заведение със собствен вход?

Няма изискване за Кафе-бара да има самостоятелен отделен вход.

Въпрос 23
Допуска ли се помещение В4 –„Осветление и звук” да не е разположено на пода на залата?

Да, напълно допустимо е.

Въпрос 24
Допуска ли се основната зала да е на различни нива?

Целта е да се проектира мултифункционална, неконвенционална театрална зала, която да осигурява възможност за динамично преструктуриране. Разнообразните форми на изкуство, дейности и събития, които ще се случват в тази зала не могат да определят точно разположение на сцена и седящи зрителски места, поради което те няма да бъдат фиксирани. В заданието сме написали „Сцената и зрителите са в един обем, без да са ясно фиксирани“. Няма ограничение да проектирате основната зала на различни нива, ако изпълняват функциите, които сме поставили в заданието.

Въпрос 25
В случай, че документите за участие се подават на сайта на конкурса, както е описано в рaздел V, т. 3 на заданието, необходимо ли е да се подават и в Централизираната автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) ?

Ако подадете всички документи и конкурсния проект на сайта на конкурса, не е необходимо Вие да правите регистрация в Централизираната автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) и да подавате каквито и да е документи там. Това ще извърши упълномощеният от Ваше име адвокат, за да бъдат спазени всички изисквания на закона.

Въпрос 26
Каква минимална светла височина е необходима за залата за репетиции – С.3.?

Няма задължителна минимална светла височина за залата за репетиции.

Въпрос 27
Каква минимална светла височина е необходима за склад Е – 600 м2 за декори, материали и костюми, които не се използват ежедневно?

Няма заложено задължително изискване за височина на склад Е – 600 м2. Имайте предвид, че подземното застрояване също не е ограничено. На приложените графики в Заданието стр. 28 и 29 е посочена 3 /три/ метра дълбочина, но това е указателно, а не задължително условие.

Въпрос 28
Каква минимална светла височина е необходима за склад В.3 – 30-40 м2 (складово помещение за съхранение на декори и костюми, свързано с основната сцена)?

Няма ограничения за минимална светла височина, която е необходима за склад В.3.

Въпрос 29
Ако участник покаже в конкурсните материали разработка на покривите, като използваеми, ще се счита ли за основание за дисквалификация, при условие, че заданието на конкурса не изисква такава разработка?

Няма ограничения да се правят допълнителни проектни предложения и това няма да бъде основание за дисквалификация.

Въпрос 30
Ако участник предложи свързване на новата сграда и съществуващия театър (което е допустимо по задание), необходимо ли е да коригира например броя на тоалетните и капацитета на гардероба за посетители, които в заданието се отнасят само за новата сграда?

Няма условие да бъде увеличен капацитета на гардероба или тоалетните, но това би било само плюс, ако успеете да направите връзка между двете сгради.

Въпрос 31
Допустимо ли е участник да предложи промени в съществуващата сграда с оглед по-добрата ѝ интегрираност с новата (ако конкурсният проект предвижда връзка) или с оглед повишаване на нейната функционалност?

Съществуващата сграда не е предмет на конкурса. Въпреки това можете свободно да изложите предложение си, но не можем да поемем ангажимент, че ще бъде реализирано.

Въпрос 32
В раздел 3. Градоустройствени ограничения/Застрояване от заданието пише, че е допустимо на изток новата сграда да се залепи към съществуващата сграда на театъра, като е необходимо да се предвиди евакуационен изход за съществуващата зала. Означава ли това, че е допустимо да не се запазва съществуващият евакуационен изход (както се изисква в т. f Специфики към функционалното разпределение на новата сграда), а да се предложи изход за евакуация с необходимия капацитет на друго място в съществуващата сграда?

Да, напълно е възможно да промените пътя за евакуация от съществуващата зала.

Въпрос 33
В раздел 3. Градоустройствени ограничения/Застрояване
Не е ясно дали посочените максимални квадратни метри, разрешени за застрояване – 600 м2 са за ниво или за цялата сграда, тъй като цялата площ е по-голяма.

Съгласно градоустройствените изисквания и ПУП, максималната застроена площ е 886 м2. Общата застроена площ трябва да бъде 1344,9 м2.

Възложителят предвижда застроената площ на първия етаж да не е по-голяма от 600 м2. Тази площ не включва подземното строителство.

Въпрос 34
В заданието се споменава, че трябва да се планира подвижна система за седалките, които да се прибират в една от стените. Това означава ли, че има определена театрална конфигурация „по подразбиране“, при която публиката е обърната към сцена от една посока? Като се има предвид, че минималните размери за театъра са 12 x 22м., се предпочита седалките да бъдат на късата (12 м.) или дългата (22 м.) страна? 


Предполагаме, че една от позициите на седалките ще бъде фиксирана, с възможност за прибиране към стената и най-вероятно прибирането ще бъде към късата страна на помещението (12 м). Все пак не искаме да поставяме ограничения върху проектирането, в случай, че има по-интересна или находчива конфигурация.

Въпрос 35
За „Чакащи артисти“ е посочено, че са „в непосредствена близост до сцената“. Предвид търсената гъвкавост, при която сцената може да бъде от една страна, амфитеатрално или произволно, трябва ли да приемем, че „Чакащи артисти“ е пространство около мястото, където се подразбира, че ще бъде сцената (т.е. около сцената, обърната към прибиращите се седалки)?

В тази зала точното местоположение на “Сцената” не може да бъде фиксирано, но в повечето случаи, то ще се задава от разположението на фиксираните седалки. Тези помощни помещения трябва да са удобни за използване и лесно достъпни от залата, но няма строго определено място. Всичко зависи от динамиката и движенията в конфигурацията с останалите помещения от конкурсното предложение.

Въпрос 36
Моля, потвърдете, че B.3.Склад е предназначен за съхраняване на декори и реквизити, използвани за текущо представление и е различен от E.Склад. Следователно Б.3. Склад трябва да бъде разположен близо до сцената?

Да, това е правилното тълкуване.

Въпрос 37
Посочено е, че Зона преддверие трябва да се отваря към двора като сцена. Може ли нивото на Зона преддверие/сцената да бъде по-високо от нивото на двора? Или трябва да е равно, така че да може да се излезе директно от Зона преддверие в двора без стълби? Забелязвам, че има разлика във височината на настоящия театър на открито. Това предпочитано ли е?

Няма строги изисквания за нивата на двора и сградата. Всичко зависи от конкретното проектно предложение и дали то ще покрива описаните от нас дейности.

Въпрос 38
В заданието се казва, че Кафе-барът трябва да има връзка с двора. Моля, потвърдете, че това означава, че човек би могъл да влезе през врата от двора, за да стигне до кафенето. Или кафенето трябва да има директно обслужване отвън?

Представяме си, че Кафе-барът ще се използва както на закрито, така и на открито. Поради това, изискването е той да има директен достъп от двора. Можете да прочетете изискването за D. Двор „Откритото дворно пространство ще играе роля на зрителна зала, сцена и част от кафе-бара.“

Въпрос 39
Колко места трябва да има в кафенето?

Няма конкретно изискване за местата в кафе-бара. В зависимост от дейностите, които ще се провеждат в Зона преддверие, ще има различен брой места.

Въпрос 40
Трябва ли гримьорните да са на същия етаж като сцената на Зала – основна или могат да бъдат нагоре по стълбите?

Няма такова изискване за гримьорните. Могат да бъдат на друго ниво.

Въпрос 41
Заданието изисква до 200 кв.м паркинг. При стандартни размери, това би означавало около 2-3 парко-места с алея за преминаване. Така ли е?

Този паркинг не е предназначен да се използва от посетители, а по-скоро като временен паркинг за товаро-разтоварни дейности.

Въпрос 42
Подземен паркинг – Може ли зоната за паркиране да бъде разположена на долно ниво с рампа?

Няма ограничения, но трябва да помислите за пространството, което рампата ще заема и как то може да се побере.

Въпрос 43
Споменато е, че е възможно да се създаде нова точка за достъп от ул. Цар Иван Асен II през училищния двор. Това означава ли, че би могло да има транспортна връзка по линията на южния имот, използвайки съществуващия път?

Нямате право да проектирате извън границите на конкурсната зона. Не е регулирано и няма да бъде законово приложимо.

Въпрос 44
Ако трябва да се създаде паркинг от една от съседните улици, има ли минимално разстояние от ъгъла, на което да бъде входа за превозни средства?

Входът за МПС трябва да бъде на 10 метра от ъгъла, според българското законодателство.

Въпрос 45
Може ли складовото пространство да бъде разделено на 2 зони, ако е свързано с асансьор? Например една в мазето (400 кв.м) и една на втория етаж (200 кв.м)?

Да, напълно е възможно. Няма ограничения.              

Въпрос 46
Ще бъде ли дадена на участниците по-ясна програма, определяща квадратурата на всяко помещение?

Няма точно определена квадратура за различните помещения. За някои от тях са посочени минималните размери.

Въпрос 47
Възможно ли е част от новата програма да се помести в съществуващата сграда? Или двете сгради ще функционират отделно?

Не, не е възможно. Помещенията в съществуващата сграда са твърде компрометирани. Проблемите на съществуващия театър по-скоро биха могли да бъдат решени с новата сграда – като липсващите тоалетни и гардеробна, ако може да се направи връзка между двете сгради.

Въпрос 48
Какъв е общият бюджет за новото строителство?

Няма фиксиран бюджет за изграждането на новата сграда. Всеки участник трябва да даде примерен бюджет за конкурсния проект.

Въпрос 49
Може ли функцията наречена „Двор“ да бъде поместена на покривна тераса?

Не сме убедени, че всички функции, необходими за ДВОРА, както и връзката със Зона преддверие, могат да бъдат изпълнени на покрива, но за други функции би било интересно предложение.

Въпрос 50
Какво се случва в Склада? Може ли тази функция да бъде поместена на подземно ниво?

Да, напълно е възможно.

Въпрос 51
Кой се настанява в Резидентния блок? Това трябва да бъде един малък апартамент ли?

Възможно е, стига да се предвидят три отделни спални помещения всяко с баня и тоалетна за настаняване на гостуващи артисти на театъра.

Въпрос  52
Ако сградата има повече от един етаж, ще има нужда от асансьор, нали?

Според нас асансьор не е необходим за допълнителните функции на театъра. По-скоро трябва да се осигури товарен асансьор, ако двата склада за декори, реквизит и костюми са на различни етажи.

Въпрос 53
Колко голяма трябва да бъде основната сцена? Има ли минимална ширина и дължина на сцената?

Няма да има фиксирана сцена в Зала – основна, както е в конвенционалните театри. Всяко представление ще изгражда сцена и тя ще бъде различна, както и разположението на местата за сядане.

Въпрос 54
За колко души трябва да бъде основната сцена?

Не можем да кажем колко хора ще играят на сцената. Основната зала трябва да е за 200 зрители.

Въпрос 55
Има ли минимален брой публика, който може да бъде посочен на участниците?

Не, не можем да посочим бройка. Зависи от конкретното представление, което ще се играе.

Въпрос 56
Моля, разяснете дали обхватът на работа включва ремонт на съществуващото съоръжение. Ако не, каква ще е ролята на съществуващата сграда и пространството пред нея? Съществуващата сграда ще бъде ли съборена?

Настоящият конкурс е за проектиране на нова сграда. Връзката със съществуващата сграда е само опция. Съществуващата сграда ще продължи да функционира като Куклен театър с конвенционална театрална сцена. Няма да бъде съборен.

Въпрос 57
600-те м2 на (Е.) Склад трябва ли да бъдат свързани на един етаж или могат да бъдат разпръснати на 2,3 и повече нива? Може ли 600-те м2 да се разпределят, като поредица от по-малки пространства в цялата сграда?

Няма изискване (Е). Склад да бъде на един етаж. Може да бъде разделен и разположен на различни етажи, но идеята е в този склад да се съхраняват по-големи предмети, като декори, реквизит и други, които не се използват ежедневно.

Въпрос 58
Според изискванията на Заданието – IV, конкурсният проект, който ще бъде представен, трябва да съдържа следните три документа: a. Табла (макс. 4 страници); b. Характерно изображение; с. Обяснителна записка. Предварителният бюджет и изчислението на площта на проекта трябва да бъдат включени в c. Обяснителна записка и в избираема форма, нали?

Да, Обяснителната записка трябва да бъде в pdf формат, файлът да носи името note.pdf, с макс. размер 3 MB.

Въпрос 59
В заданието се споменава, че размерът на Зала – основна трябва да бъде не по-малък от 12x22m. Това съотношение задължително ли е? Възможно ли е да се направи кръгла зала?

Напълно е възможно да се направи кръгла зала. Преценихме залата да е поне 12/22 метра, тъй като това са оптималните размери. Бихте могли да предложите друга форма, ако смятате, че е по-подходяща.

Въпрос 60
Възможно ли е основната сцена да има прозорци, които могат да бъдат напълно затъмнени, когато се провежда представление? Тъй като в пространството ще има и семинари/събития, може да е плюс да има възможност за естествена светлина.

Сградата е в близост до жилищни сгради и силните звуци биха били проблем, особено вечер, когато има представления.

Въпрос 61
Относно Зона Е. Склад, моля потвърдете дали площта ѝ трябва да бъде 600 m2 или до 600 m2?

Да, потвърждаваме, че площта на E. Склад е “до 600 квадратни метра”.

Въпрос 62
Бихте ли уточнили дали в C.5 Резидентен блок ще бъде включено едно преддверие или по едно за всяко студио (общо 3)?

Преддверието към Резидентния блок е едно и ще се използва и от трите студиа.

Въпрос 63
Посочено е, че “Възложителят търси в новата сграда да бъде предвиден паркинг с паркоместа за служебно ползване. Паркингът ще се ползва за товаро-разтоварна дейност и паркиране на товарни камиони и бусове, които да обслужват сградата.” Можете ли да посочите спецификациите на камиона и автобуса, които трябва да бъдат осигурени?

Паркингът ще се използва за временно спиране. В момента, театърът разполага с един 5 метров ван и камион дълъг – 5.5 метра, височина – 3 метра, ширина – 2 метра.  Приели сме, че 200 квадратни метра паркинг ще бъде подходящ за временно спиране за товарене и разтоварване.

Въпрос 64
В заданието е посочено, че максималната допустима застроена площ според ПУП е 886 кв. м. Същевременно се казва, че желанието на Възложителя е застроената площ да не надхвърля 600 кв. м. Да считаме ли, че максимално допустимата застроена площ е императивно ограничена до 600 кв. м или е възможно да е повече от 600 кв. м?

Императивни ограничения са поставени само от законовите норми и градоустройствените правила. Както сме написали в заданието, ЖЕЛАНИЕТО на Възложителя е застроената площ да бъде до 600 кв. м., защото сме преценили че в рамките на тази площ може да се реализира функционалната програма и паралелно с това, да се запази максимално дворното пространство. Напълно възможно е конкурсното предложение да бъде с по-голяма застроена площ от 600 кв. м. и това няма да бъде повод да бъдете дисквалифициран.

Въпрос 65
Договорът за проектиране трябва ли да бъде разписан и приложен сега, или е само за информация на участниците?

Не е необходимо да подписвате и прилагате договора за проектиране на този етап. Приложен е само за информация на участниците.

Въпрос 66
В случай, че документите за участие се подават през сайта на конкурса, всички участници в даден конкурсен колектив ли трябва да приложат подписано пълномощно или само водещият архитект?

Когато участвате в конкурса като колектив и нямате регистрирано общо юридическо лице, е добре да уредите отношенията си с договор за обединение, в който да се уточни кой го представлява, съответно кой е избран за “водещ проектант”. Този договор се подписва от всички участници в колектива и урежда отношенията по между им, съответно кой каква функция изпълнява и как се регламентират правата и задължения, както съответно и авторските права.  В случай, че имате такава уговорка, документите се подписват само от този, който е определен за представляващ. Ако не представите такъв договор, трябва всеки един да подпише документите поотделно, но да посочите, че участвате в общ колектив.

Въпрос 67
Допустимо ли е премахване на наличния склад за декори, в случай че се възстанови на същото място, със същата квадратура, но като част от конструкцията/обема на новата сграда, или евентуално дори като един по-голям склад с квадратура 31+40 м2, така че да поеме функциите на съществуващия склад + функциите на B3. Склад от заданието?

Поставеният въпрос, относно събарянето на съществуващия склад /джоб/ и изграждането му отново е логичен и вероятно би било икономически и функционално целесъобразно. Бихме отговорили положително на този въпрос, но подобно предложение трябва да бъде много добре оправдано.

Въпрос 68
Бихте ли уточнили размера на застроената площ, тъй като според нашите изчисления имаме: Площ А = 200 кв. м; Площ B = 355 кв. м; Площ C = 305 кв. м; Склад = 600 кв. м. Това прави Общо = 1460 кв. м.

Застроената площ е 600 кв. м.

1344,9 кв. м е максималната надземна разгъната застроена площ. Имате възможност да строите под земята, която квадратура не влиза в тази обща РЗП.

Въпрос 69
Допустимо ли е изграждането на мост или пешеходна алея над съществуващия Куклен театър?

Не са поставени ограничения за начина и вида на достъп между двете сгради.

Въпрос 70
От ул. Цар Иван Асен има път до конкурсната зона (който се намира от северната страна, точно до училището). Възможно ли е участник да предложи да го включи в проекта като място за ограничен достъп или за разтоварване и доставки?

Достъпът до конкурсната зона не трябва да става през съседен парцел. Входът към сградата и двора трябва да бъде от улицата.

Въпрос 71
Възможно ли е дворът да бъде отворен за обществен достъп от улицата или предпочитате да е затворен и да има достъп само от Центъра?

Дворът няма да бъде обществен и ще има ограничен достъп.

Въпрос  72
Допустимо ли е да се разполага застрояване пред северната ограничителна линия на застрояване, например на 1м. от северната регулационна линия и подравнено със съществуващата сграда на театъра? Нормативно не ни е известна пречка в светлината на чл. 134, ал.6 от ЗУТ.

Към настоящия момент, визата за проектиране предвижда отдръпване на 3 метра от регулационната линия. Ако конкурсният проект е достатъчно убедителен, за да бъдат променени ограничителните линии, възложителят ще предприеме действия по промяна на визата. Допустимо е да направите такова конкурсно предложение, което да излиза от линиите на застрояване, които са предвидени по сегашната виза за проектиране, ако можете да го защитите, но следва да съблюдавате нормативните изисквания на българското законодателство, което допуска застрояването да бъде по-близо до регулационната линия, например на 1 метър, но само от северната страна, където отстоянието до съседните сгради през улицата допуска това застрояване.

Въпрос 73
Допустимо ли е изграждането на главното стълбище, площадка или рампи в 3-метровия отстъп?

Можете да проектирате стълбище за входа или рампа в рамките на това разстояние от 3м.

Въпрос 74
Може ли за представянето на таблата да променим мащаба на ситуацията в показания обхват със съседни сгради и улици, примерно в М1:500. В М1:200 заема цялото табло в посоченият от Вас обхват.

В табло номер 1 трябва да бъде представена ситуацията в мащаб 1:200,  която може да обхваща само територията на имота на театъра, без околното застрояване.